KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

Công nghệ phần mềm

Bộ môn Kỹ thuật phần mềm được thành lập năm 2006 theo quyết định sắp xếp lại bộ máy tổ chức Khoa Công nghệ Thông tin của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang.

Mục tiêu đào tạo: Đào tạo cử nhân ngành Kỹ thuật phần mềm có phẩm chất chính trị vững vàng; có kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp; nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên môn;

Mục tiêu cụ thể của ngành là trang bị cho sinh viên kiến thức tổng quát về quy trình xây dựng, quản lý và bảo trì hệ thống phần mềm; có khả năng phân tích, thiết kế và quản lý các dự án phần mềm; cung cấp phương pháp luận và công nghệ mới để sinh viên có thể nắm bắt và làm chủ các tiến bộ khoa học. Sinh viên được cung cấp kiến thức, kỹ năng về tổ chức và quản lý công nghệ phần mềm để có khả năng xây dựng mô hình và áp dụng các nguyên lý của công nghệ phần mềm vào thực tế.

Nhiệm vụ: Bộ môn Kỹ thuật phần mềm chịu trách nhiệm giảng dạy các môn học cơ bản của ngành CNTT và đào tạo chuyên ngành Công nghệ phần mềm (CNPM) cho sinh viên khoa CNTT.

  1. Quản lý chất lượng, nội dung chương trình & kế hoạch giảng dạy các môn học được giao quản lý. Cải tiến phương pháp giảng dạy, các hoạt động học thuật…

2. Tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo và giới thiệu nguồn tài liệu cho Thư viện.

3. Tổ chức và triển khai các hoạt động NCKH và cung ứng các dịch vụ KHCN theo kế hoạch của trường và của khoa; chủ động phối hợp với các cơ sở và địa phương gắn đào tạo với sản xuất và đời sống xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho đơn vị và cho trường.

4. Đề xuất tuyển dụng và đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học của Bộ môn, tham gia đào tạo bồi dưỡng đội ngũ thuộc chuyên ngành.

5. Quản lý, sử dụng và bảo quản các loại tài sản công được giao.


Địa chỉ liên hệ:
Bộ môn Kỹ thuật phần mềm – Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Nha Trang
Số 02 Nguyễn Đình Chiểu – TP. Nha Trang, Khánh Hòa
Trưởng Bộ Môn:   Phạm Thị Kim Ngoan
Điện thoại:            (+84)985-102-114                              Email: ngoanptk@ntu.edu.vn
WEBSITEhttp://www.ntu.edu.vn/kcntt/en-us/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%B4ngngh%E1%BB%87ph%E1%BA%A7nm%E1%BB%81m/gi%E1%BB%9Bithi%E1%BB%87u.aspx
LỌC TIN THEO
15 năm xây dựng và phát triển
Video news
Other videos
GƯƠNG MẶT SINH VIÊN