KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

Danh mục: Thông báo học vụ

Danh sách dự kiến sinh viên hết hạn đào tạo đối với K52 đại học và K54 cao đẳng

Căn cứ Quy chế đào tạo, PCTCTSV phối hợp với các kho/viện đã hoàn thành danh sách dự kiến sinh viên hết hạn đào tạo đối với K52 đại học và K54 cao đẳng. Thừa ủy quyền của HT, PCTCTSV đề nghị các khoa viện thông báo để sinh viên cho ý kiến phản hồi. […]

Read More →
GƯƠNG MẶT SINH VIÊN
15 năm xây dựng và phát triển
Video news
Other videos