KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

Công tác tốt nghiệp

Phụ lục Hướng dẫn trình bày Đồ án tốt nghiệp, Chuyên đề TN, và Cách đánh giá đồ án

Quyết định 506/QĐ-ĐHNT, ngày 15.6.2019 về Hướng dẫn công tác tốt nghiệp