KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

Chương trình đào tạo Đại học ngành CNTT

Đào tạo Cử nhân Công nghệ thông tin (với 2 định hướng chuyên ngành: Mạng máy tính và Công nghệ phần mềm)