Chương trình đào tạo (với các chuyên ngành MTT, CNPM,)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BẬC ĐẠI HỌC (ÁP DỤNG TỪ KHÓA 58 TRỞ ĐI)

I. Tổng quan

– Tổng số tín chỉ: 155 tín chỉ.
– Thời gian học tập: 4 năm.
– Năm 1, năm 2, năm 3: các kiến thức đại cương v cơ sở ngành.
– Năm 4: kiến thức chuyên ngành tự chọn theo hai hướng:

+ Công nghệ Phần mềm.
+ Mạng v Truyền thông.

II. Chương trình chi tiết