KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

Chương trình đào tạo (với các chuyên ngành MTT, CNPM,)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BẬC ĐẠI HỌC (ÁP DỤNG TỪ KHÓA 58 TRỞ ĐI)

I. Tổng quan

– Tổng số tín chỉ: 155 tín chỉ.
– Thời gian học tập: 4 năm.
– Năm 1, năm 2, năm 3: các kiến thức đại cương và cơ sở ngành.
– Năm 4: kiến thức chuyên ngành tự chọn theo hai hướng:

+ Công nghệ Phần mềm.
+ Mạng và Truyền thông.

II. Chương trình chi tiết

LỌC TIN THEO
15 năm xây dựng và phát triển
Video news
Other videos
GƯƠNG MẶT SINH VIÊN