Chương trình đào tạo k58

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BẬC ĐẠI HỌC (ÁP DỤNG TỪ KHÓA 58 TRỞ ĐI)

I. Tổng quan

– Tổng số tín chỉ: 155 tín chỉ.
– Thời gian học tập: 4 năm.
– Năm 1, năm 2, năm 3: các kiến thức đại cương và cơ sở ngành.
– Năm 4: kiến thức chuyên ngành tự chọn theo hai hướng:

+ Công nghệ Phần mềm.
+ Mạng và Truyền thông.

II. Chương trình chi tiết