KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

Qui định Đào tạo ĐH, CĐ

Qui định đào tạo Đại học, Cao đẳng (623QĐ-ĐHNT – 2017)

Một số qui định sửa đổi (931QĐ-ĐHNT -19/8/2019, sử đổi qui định 623 -2017)