KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

Đội ngũ cán bộ

Ban lãnh đạo Khoa bao gồm Trưởng khoa (TS. Phạm Thị Thu Thúy)  điều hành trực tiếp các hoạt động của Khoa. Trong Khoa có các tổ chức đoàn thể phối hợp hoạt động bao gồm Công đoàn, Đoàn thanh niên và Hội sinh viên. Bên cạnh đó, Khoa thành lập các Hội đồng thi đua và Hội đồng khoa học tư vấn giúp Trưởng khoa các vấn đề liên quan.

Dưới Khoa có 4 Bộ môn, là các đơn vị cơ sở về đào tạo, khoa học và công nghệ của Khoa, chịu trách nhiệm về học thuật trong các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ: Bộ môn Toán (Trưởng BM: TS Phạm Gia Hưng), Bộ môn Hệ thống thông tin (Trưởng BM: TS Nguyễn Đức Thuần), Bộ môn Mạng máy tính & truyền thông (Quyền Trưởng BM: ThS Mai Cường Thọ) và Bộ môn Kỹ thuật phần mềm (Quyền Trưởng BM: ThS Phạm Thi Kim Ngoan).

Nhân sự trong Khoa CNTT gồm 44 cán bộ, trong đó có 38 giảng viên, 4 CB hướng dẫn thực hành và 1 viên chức văn phòng. Trong số này có 36/39 giảng viên có trình độ sau đại học (4 Tiến sỹ + 32 Thạc sĩ); 4 giảng viên đang làm nghiên cứu sinh và 3 giảng viên và cán bộ thực hành đang học cao học trong nước.

Bộ môn TSThS ĐH Tổng số
 Toán 1910
 Hệ Thống Thông tin 271 10
 Mạng và Truyền thông 34 1 8
 Kỹ thuật Phần mềm 0 114 15
 Tổng cộng 6
 316
 43