KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

Địa chỉ liên lạc

Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Nha Trang

Số 02 - Nguyễn Đình Chiểu - Nha Trang - Khánh Hòa