KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

ICT Conference NTU 2019

GIỚI THIỆU HỘI THẢO liên trường ICT 2019

Hội thảo ICT được tổ chức định kỳ hằng năm là diễn đàn để các nhà khoa học có cơ hội trao đổi những nghiên cứu chuyên sâu về các lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. Hội thảo được tổ chức theo mô hình kết hợp giữa các trường đại học và địa điểm tổ chức được các trường đăng cai luân phiên. Hội thảo lần thứ I (ICT2015) đã được tổ chức tại Trường Đại học Thông tin Liên lạc (12/2015), lần thứ II (ICT2016) tại Trường Đại học Nha Trang. Hội thảo lần thứ III (ICT2017) được tổ chức tại Trường Đại học Đà Lạt, lần thứ IV (ICT2018) được tổ chức tại Trường Đại học Thông tin liên lạc. Hội thảo lần thứ V (ICT2019) sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Nha Trang vào ngày 27 tháng 12 năm 2019.
Hội thảo là diễn đàn cho các giảng viên, các cán bộ nghiên cứu, giảng dạy và quản lý trong lĩnh vực Công nghệ thông tin gặp gỡ, công bố và thảo luận các ý tưởng, các kết quả nghiên cứu khoa học, cũng như triển khai các ứng dụng.

Chuyên trang Hội thảo xem tại đây

CÔNG BỐ KHOA HỌC

Các báo cáo tham dự hội thảo sẽ được tuyển chọn, phản biện và công bố trong Kỷ yếu Hội thảo Công nghệ thông tin năm 2019 Trường Đại học Nha Trang, sau đó được phản biện tiếp để đăng trong Tạp chí khoa học trường Đại học Đà Lạt, mã số ISSN 0866-787X.

CÁC CHỦ ĐỀ HỘI THẢO

Công nghệ phần mềm
Công nghệ mạng & truyền thông
Công nghệ tri thức
Tin học quản lý
Cơ sở toán cho tin học
LỌC TIN THEO
15 năm xây dựng và phát triển
Video news
Other videos
GƯƠNG MẶT SINH VIÊN