ICT Conference NTU 2019

ICT 2019 Đại học Nha Trang

GIỚI THIỆU HỘI THẢO liên trường ICT 2019

Hội thảo ICT được tổ chức định kỳ hằng năm l diễn đàn để các nh khoa học có cơ hội trao đổi những nghiên cứu chuyên sâu về các lĩnh vực công nghệ thông tin v truyền thông. Hội thảo được tổ chức theo mô hình kết hợp giữa các trường đại học v địa điểm tổ chức được các trường đăng cai luân phiên. Hội thảo lần thứ I (ICT2015) đã được tổ chức tại Trường Đại học Thông tin Liên lạc (12/2015), lần thứ II (ICT2016) tại Trường Đại học Nha Trang. Hội thảo lần thứ III (ICT2017) được tổ chức tại Trường Đại học Đ Lạt, lần thứ IV (ICT2018) được tổ chức tại Trường Đại học Thông tin liên lạc. Hội thảo lần thứ V (ICT2019) sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Nha Trang vào ngày 27 tháng 12 năm 2019.
Hội thảo l diễn đàn cho các giảng viên, các cán bộ nghiên cứu, giảng dạy v quản lý trong lĩnh vực Công nghệ thông tin gặp gỡ, công bố v thảo luận các ý tưởng, các kết quả nghiên cứu khoa học, cũng như triển khai các ứng dụng.

Chuyên trang Hội thảo xem tại đây

CÔNG BỐ KHOA HỌC

Các báo cáo tham dự hội thảo sẽ được tuyển chọn, phản biện v công bố trong Kỷ yếu Hội thảo Công nghệ thông tin năm 2019 Trường Đại học Nha Trang, sau đó được phản biện tiếp để đăng trong Tạp chí khoa học trường Đại học Đ Lạt, mã số ISSN 0866-787X.

CÁC CHỦ ĐỀ HỘI THẢO

Công nghệ phần mềm
Công nghệ mạng & truyền thông
Công nghệ tri thức
Tin học quản lý
Cơ sở toán cho tin học