IT – Challenge – NTU

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

GIỚI THIỆU

FIT-NTU IT challenge 2018 FIT-NTU IT Challenge 2018

FIT-NTU IT challenge 2017 FIT-NTU IT Challenge 2017

Khởi động IT-Challenge 2018
2018: Khoa CNTT sinh nhật lần thứ 15
Tuổi trẻ FIT-NTU