BỘ MÔN MẠNG MÁY TÍNH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – NTU

CTĐT Chuyên ngành Mạng máy tính – Truyền thông

Chương trình được bắt đầu áp dụng cho sinh viên từ K59 trở đi (Khóa 2017-2021)

Mời xem chi tiết tại đây