BỘ MÔN MẠNG MÁY TÍNH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – NTU

Định hướng nghiên cứu – Thực tập

1. Huỳnh Tuấn Anh

 • Lập trình di động trên các nền tảng: Andtroid, Fluter
 • Lập trình mạng
 • Phát triển các ứng dụng desktop, web
 • Học máy và ứng dụng
 • Điện toán đám mây

2. Cấn Thị Phượng

 • An toàn mạng máy tính, IoT
 • Thiết kế mạng doanh nghiệp
 • Điện toán đám mây

3. Nguyễn Huỳnh Huy

 •  Thiết kế mạng doanh nghiệp
 • Các giải pháp Quản trị mạng hiệu quả
 •  Đánh giá hiệu năng mạng

4. Mai Cường Thọ

 • Các vấn đề về an toàn, hiệu năng mạng MANET, IoT
 • Học máy ứng dụng trong an ninh mạng
 • Triển khai các ứng dụng Hệ thống nhúng, Mạng cảm biến và IoT
 • Lập trình Java, Java Web, Android

5. Đinh Đồng Lưỡng

 • Nhận dạng và học máy
 • Thiết kế mạng doanh nghiệp