BỘ MÔN MẠNG MÁY TÍNH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – NTU

Hoàn thiện framework mô phỏng tấn công mạng MANET


Bài viết này giới kết quả nghiên cứu kiến trúc phần mềm mô phỏng mạng OMNeT++ 5.6, thư viện INET4.x và NETA framework, từ đó thiết kế xây dựng nền tảng ứng dụng (NTU-Attack) để mô phỏng một số hình thưc tấn công và chống tấn công mạng MANeT trên giao thức AODV. Nền tảng này được thiết kế để tiếp tục phát triển để để nghiên cứu và thực nghiệm các tấn công, và các giải pháp phát hiện và phòng chống tấn công mạng MANET khác.

Mô phỏng kiến trúc node mạng MANET độc hại

Giảng viên, sinh viên và học viên cao học có thể sử dụng trong giảng dạy và nghiên cứu thử nghiệm các thuật toán chống tấn công vào giao thức AODV, đồng thời có thể vận dụng mẫu thiết kế của nền tảng để thực hiện nghiên cứu trên các giao thức khác của mạng.

Mời quí Thầy, Cô, Các nhà nghiên cứu, Các em học viên, Sinh viên quan tâm, tham khảo các tài liệu tại link

https://github.com/maicuongtho/NTU_Attack_MANET

Bài viết liên quan