BỘ MÔN MẠNG MÁY TÍNH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – NTU

[60] Đăng ký lớp Chuyên ngành Truyền thông và Mạng máy tính


Chương trình Đào tạo chuyên ngành Truyền thông và Mạng máy tính được Hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang ký ban hành 29/12/2017, được áp dụng vận hành từ K60 trở đi (học kỳ 6->học kỳ 7, học kỳ 8).

Bộ Môn thông báo đến các sinh viên có đam mê, nguyện vọng theo đuổi định hướng Truyên thông và Mạng máy tính đăng ký nguyện vọng để Khoa thực hiện tách lớp

Xem chi tiết CTĐT chuyên ngành Truyền thông và Mạng máy tính