KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

Bài báo

Các bài báo đăng trên các tạp chí

STT (Các) Tác giả, Tên bài báo, Tên tạp chí, Tập, Số, Năm
            Năm 2017
Nguyễn Hữu Khôi, Hồ Huy Tựu. (2017). Mở rộng lý thuyết hành vi dự định để giải thích ý định sừ dụng M-Commerce tại Khánh Hòa, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, 239, 37-46.
Phạm Thị Thu Thúy. RDB2OWL: An improved method for converting relational databases into OWL. Tạp chí khoa học Đại học Đà Lạt, Tập 7, Số 2, 2017, 129-141
Phạm Thị Thu Thúy, Nguyễn Thủy Đoan Trang, Trần Minh Văn, Trần Văn Khánh. Ứng dụng công nghệ GIS trên thiết bị di động Android xây dựng phần mềm hỗ trợ cho tàu cá hoạt động trên biển. Tạp chí khoa học ĐHNT, số 2, 2017
Đỗ Như An, Ứng dụng thuật toán nhánh-cận giải TSP, Tập 7 số 2, 2017 Tạp chí KH ĐH Đà Lạt
            Năm 2016
Nguyễn Hữu Khôi, Hồ Huy Tựu. (2016). Các nhân tố tác động đến sự tin tưởng trong mua hàng trực tuyến, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, 229, 52-59.
Mai Cường Thọ, “Phương pháp xếp hạng trường đại học của qs và webometrics, và các giải pháp nâng hạng”; Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN2525-2429, 5/2016
Phạm Gia Hưng, “Một mở rộng của phương pháp điểm gần kề giải bài toán cân bằng đơn điệu trong không gian hữu hạn chiều”, Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt (DLU JOS).
           Năm 2014
Trịnh Văn Loan, Đinh Đồng Lưỡng và các cộng sự, “Building Database for Good Quality Vietnamese Synthesis”, Tạp chí Khoa học công nghệ Các trường đại học kỹ thuật, 2014
LỌC TIN THEO
15 năm xây dựng và phát triển
Video news
Other videos
GƯƠNG MẶT SINH VIÊN