Sách xuất bản

 • Giáo trình:
  • Thống kê máy tính – TS Nguyễn Đức Thuần, Nhà XB, Năm XB
  • Công nghệ XML & ứng dụng – TS. Phạm Thị Thu Thúy, Nhà XB, Năm XB;
  • An toàn và Bảo mật thông tin – ThS. Trần Minh Văn

 

 • Tài liệu tham khảo:
  • Công nghệ web và dịch vụ trực tuyến – ThS. Nguyễn Đình Hoàng Sơn
  • Phân tích và thiết kế hướng đối tượng sử dụng UML – ThS. Lê Thị Bích Hằng