KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

Hướng nghiên cứu

Các hướng nghiên cứu chính

  1. Công nghệ tổng hợp, nhận dạng tiếng nói và Ứng dụng
  2. Học máy thống kê
  3. Dữ liệu lớn
  4. IoT ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp khu vực miền Trung, Tây nguyên
  5. Hệ thống nhúng
  6. An toàn mạng MANET