KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

Kế hoạch triển khai TTCS Khóa 60 Đại học


Theo kế hoạch thời khóa biểu của Phòng đào tạo, các lớp đại học khóa 60 sẽ kết thúc lịch học trước 30/11/2020 và thời gian thực tập cơ sở 4 tuần (21/12/2020 – 17/01/2021). Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng thực tập, Khoa triển khai kế hoạch thực tập sớm.

Vì vậy, khoa sẽ tính thời gian bắt đầu thực tập từ ngày 01/12/2020, Bộ môn nộp điểm đánh giá thực tập trước ngày 20/01/2021.

LỌC TIN THEO
15 năm xây dựng và phát triển
Video news
Other videos
GƯƠNG MẶT SINH VIÊN