KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

09 vị trí cho nhân viên thiết kế tại Công ty Netsurf Vietnam


Công ty Netsurf Vietnam lên website và FB của Khoa nhé: 09 vị trí cho nhân viên thiết kế.

Vị trí này các em tốt nghiệp Cao đẳng cũng có thể làm được.

Xin mởi các em xem Brochure tuyển dụng ngay ảnh dưới

Thẻ:

Bài viết liên quan