Thông báo Hội thảo khoa học Khoa 2019

Theo kế hoạch công tác năm học, Khoa CNTT sẽ tổ chức Hội thảo khoa học cấp Khoa vào giữa tháng 6/2019.

Do đó Khoa CNTT xin gửi quý Thầy Cô thông báo gửi bài của Ban tổ chức Hội thảo
Thời gian gửi bài: từ nay đến trước ngày 15/5/2019.
Bài gửi qua email của Khoa CNTT, kcntt@ntu.edu.vn
Kính đề nghị quý Thầy Cô quan tâm tham gia và giới thiệu cho các đồng nghiệp trong và ngoài trường tham dự.
Trân trọng.