KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

Thẻ: MANET

NTU-Attack framework mô phỏng tấn công mạng MANET

Bài báo này trình báy kết quả nghiên cứu kiến trúc phần mềm mô phỏng mạng OMNeT++ 5.6, thư viện INET4.x và NETA framework, từ đó thiết kế xây dựng nền tảng ứng dụng (NTU-Attack) để mô phỏng một số hình thưc tấn công và chống tấn công mạng MANeT trên giao thức AODV. Nền […]

Read More →
LỌC TIN THEO
15 năm xây dựng và phát triển
Video news
Other videos
GƯƠNG MẶT SINH VIÊN