KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo cấp Khoa


Với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo và nhằm tạo diễn đàn để các Thầy Cô chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, Khoa sẽ tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng giảng dạy.
Thời gian tổ chức (dự kiến): 29/12/2018
Nội dung Hội thảo:
 – Phương pháp giảng dạy hiệu quả của các môn học cụ thể.
 – Ứng dụng công nghệ trong việc giảng dạy.
 – Thảo luận về thái độ học tập của SV và phương pháp thu hút SV tham gia học tập.
– Các chủ đề khác (không giới hạn) liên quan đến việc nâng cao chất lượng đào tạo.
Thời gian gửi bài: Trước 10/12/2018
Thẻ:
LỌC TIN THEO
15 năm xây dựng và phát triển
Video news
Other videos
GƯƠNG MẶT SINH VIÊN