Hội thảo nâng cao CLĐT cấp Khoa (13:30, 19/3/2020)

Chủ đề Hội thảo:

MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ TỔ CHỨC DẠY HỌC, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

2. Mục đích Hội thảo:

Nhằm thảo luận và đề xuất phương pháp cập nhật chương trình đào tạo, đặc biệt chương trình đào tạo chất lượng cao theo định hướng nghề nghiệp (POHE) và chương trình đào tạo đại trà ngành Công nghệ thông tin hiện hành. Mặt khác, Hội thảo cũng nêu ra một số vấn đề trong việc giảng dạy và kiểm tra đánh giá học phần Tin học cơ sở – Học phần được giảng dạy cho sinh viên toàn trường.

3. Thời gian dự kiến: 13:30, ngày 19/3/2020

4. Địa điểm dự kiến: Phòng 707 Nhà đa năng

5. Dự kiến thành phần, số lượng tham dự:

+ Thành phần: Báo cáo viên và giảng viên của Khoa Công nghệ thông tin.

+ Số lượng: 30 người.

6. Dự kiến thành phần BTC:

+ Ban tổ chức: TS. Phạm Thị Thu Thúy (Trưởng ban)

+ Ban chuyên môn: TS. Nguyễn Đức Thuần (Trưởng ban)

+ Thư ký: ThS. Bùi Chí Thành

7. Nội dung hội thảo :

    [Thư mục các báo cáo tại hội thảo – Mời xem tại đây]

STT

Nội dung hội thảo

Tên báo cáo khoa học

triển khai nội dung

Tên tác giả

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Một số vấn đề trong cập nhật CTĐT

Báo cáo 1: Giáo dục định hướng nghề nghiệp-ứng dụng: Một vài đề xuất

Nguyễn Thủy Đoan Trang

2

Một số vấn đề trong cập nhật CTĐT

Báo cáo 2: Một số ý kiến phản biện đào tạo đại học theo định hướng nghề nghiệp (POHE)

Nguyễn Đức Thuần

3

Một số vấn đề trong cập nhật CTĐT

Báo cáo 3: Phân tích kết quả sát hạch chuẩn Kỹ sư CNTT của sinh viên – Một số đề xuất trong cập nhật chương trình đào tạo

Phạm Thị Thu Thúy- Bùi Chí Thành

4

Một số vấn đề trong cập nhật CTĐT

Báo cáo 4: Đổi mới, tăng cường kiểm tra đánh giá trong các học phần lập trình web theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng

Nguyễn Đình Hoàng Sơn

5

Một số vấn đề trong cập nhật CTĐT

Báo cáo 5: Giảng viên và những hoạt động của phương pháp giảng dạy các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh

Báo cáo 6: Sinh viên và những hỗ trợ để học tốt các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh

,

Hà Thị Thanh Ngà

Báo cáo 7: Một vài đề xuất đảm bảo chất lượng học phần Tin học cơ sở

Phạm Thị Kim Ngoan

Báo cáo 8: Thử nghiệm vận dụng phương pháp dạy học theo dự án cho học phần Thực hành Tin học cơ sở – Khóa 61

Nguyễn Thanh Quỳnh Châu

2

Phương pháp giảng dạy và đánh giá học phần Tin học cơ sở

Báo cáo 9: Một số kiến nghị đối với đề thi môn học tin học cơ sở

Huỳnh Tuấn Anh