KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

Các lớp thuộc CTĐT CNTT-CLC thực hiện kiến tập tại Bình Định


Ngày 7-8 tháng 11 năm 2020, Khoa Công nghệ thông tin đã tổ chức cho 2 lớp sinh viên 61CNTT-CLC và 62CNTT-CLC (học theo CTĐT POHE) tham quan tìm hiểu về các vị trí việc làm thực tế tại, cũng như các vấn đề khác đặt ra các doanh nghiệp phần mềm TMA Solution Bình Định, FPT Software Bình Định.

Tham dự đồng hành cùng chuyến đi, Khoa CNTT còn rất vinh dự được sự quan tâm sâu sát và trực tiếp của Hiệu trưởng nhà trường, Trưởng các phòng ban Hợp tác đối ngoại, Kế hoạch Tài chính.

Chuyến đi đã đem đến nhiều trải nghiệm bổ ích, nhiều kỷ niệm đối với các em sinh viên 2 lớp.

 

LỌC TIN THEO
15 năm xây dựng và phát triển
Video news
Other videos
GƯƠNG MẶT SINH VIÊN