Hội thảo ICT-2019- Đại học Nha Trang

Hội thảo ICT được tổ chức định kỳ hằng năm l diễn đàn để các nh khoa học có cơ hội trao đổi những nghiên cứu chuyên sâu về các lĩnh vực công nghệ thông tin v truyền thông. Hội thảo được tổ chức theo mô hình kết hợp giữa các trường đại học v địa điểm tổ chức được các trường đăng cai luân phiên. Hội thảo lần thứ I (ICT2015) đã được tổ chức tại Trường Đại học Thông tin Liên lạc (12/2015), lần thứ II (ICT2016) tại Trường Đại học Nha Trang. Hội thảo lần thứ III (ICT2017) được tổ chức tại Trường Đại học Đ Lạt, lần thứ IV (ICT2018) được tổ chức tại Trường Đại học Thông tin liên lạc. Hội thảo lần thứ V (ICT2019) sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Nha Trang vào ngày 27 tháng 12 năm 2019.

Hội thảo l diễn đàn cho các giảng viên, các cán bộ nghiên cứu, giảng dạy v quản lý trong lĩnh vực Công nghệ thông tin gặp gỡ, công bố v thảo luận các ý tưởng, các kết quả nghiên cứu khoa học, cũng như triển khai các ứng dụng.
ICT 2019 Đại học Nha Trang