KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

Hội thảo ICT-2019- Đại học Nha Trang


Hội thảo ICT được tổ chức định kỳ hằng năm là diễn đàn để các nhà khoa học có cơ hội trao đổi những nghiên cứu chuyên sâu về các lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. Hội thảo được tổ chức theo mô hình kết hợp giữa các trường đại học và địa điểm tổ chức được các trường đăng cai luân phiên. Hội thảo lần thứ I (ICT2015) đã được tổ chức tại Trường Đại học Thông tin Liên lạc (12/2015), lần thứ II (ICT2016) tại Trường Đại học Nha Trang. Hội thảo lần thứ III (ICT2017) được tổ chức tại Trường Đại học Đà Lạt, lần thứ IV (ICT2018) được tổ chức tại Trường Đại học Thông tin liên lạc. Hội thảo lần thứ V (ICT2019) sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Nha Trang vào ngày 27 tháng 12 năm 2019.

Hội thảo là diễn đàn cho các giảng viên, các cán bộ nghiên cứu, giảng dạy và quản lý trong lĩnh vực Công nghệ thông tin gặp gỡ, công bố và thảo luận các ý tưởng, các kết quả nghiên cứu khoa học, cũng như triển khai các ứng dụng.
ICT 2019 Đại học Nha Trang
LỌC TIN THEO
15 năm xây dựng và phát triển
Video news
Other videos
GƯƠNG MẶT SINH VIÊN