KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

Thẩm định giáo trình Toán rời rạc


Thực hiện quyết định số 394/QĐ-ĐHNT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Hiệu Trưởng Trường đại học Nha Trang về việc Thành lập hội đồng thẩm định tài liệu học tập “Giáo trình Toán rời rạc”.

Ngày 8 tháng 5 năm 2021 Hội đồng thẩm định tài liệu đã làm việc và thực hiện họp thẩm định tài liệu.
 

LỌC TIN THEO
15 năm xây dựng và phát triển
Video news
Other videos
GƯƠNG MẶT SINH VIÊN